Comfort 600

Välj Comfort 600 om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Anläggningen suger ut den varma, fuktiga luften från bland annat kök, badrum och tvättstuga och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt från bostaden. Dessutom används energin från frånluften för uppvärmning av tilluften. Comfort 600 kan tillföra 600 m³ luft per timme.

Anläggningen kan monteras med eftervärmare, som ansluts till antingen el- eller centralvärmeanläggningen. Därmed får du en behaglig tilluftstemperatur även under de kallaste vintermånaderna. Med en Comfort-anläggning får du ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar värmeräkningen.

Anläggningen är konstruerade för placering i vindsutrymme.

Comfort 600 är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder och mindre affärslokaler med ett ventilationsbehov på upp till 800 m3/h.

Aggregaten är noga testade och produkten har tillverkats i mer än 15 år med löpande förbättringar. Tonvikten ligger på låg energiförbrukning, användarvänlighet och enkelt underhåll.

Comfort 600 är ett kompakt aggregat som kan beställas i vänster- och högerutförande.

Comfort 600 levereras utprovat och driftfärdigt. Installation och driftsättning ska utföras av en behörig elektriker.

Dimensioner (B×D×H) 1.200 x 950 x 630 mm
Vikt 101/75 kg (*1)
Material hölje Aluzink stålplåt
Värmeförlust hölje 59 W/-59 W (*2)
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i polystyren
Fläkttyp EC, volymkonstanta
Filterklass ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 200 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 0,1 % (*3)
Internt läckage < 3,6 % (*4)
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 1145 W/7,1 A (*5)
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 4 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     75 kg är utan sidoplåtar och växlare.
* 2     59 W: Utetemperatur -12 °C. Omgivningstemperatur -12 °C.
          Frånlufttemperatur 20 °C (rum).
          -59 W: Utetemperatur -12 °C. Omgivningstemperatur 20 °C.
          Frånlufttemperatur 20 °C (rum).
* 3     Vid ± 250 Pa och 600 m3/h enligt EN 308/EN 13141-7.
* 4     Vid ± 100 Pa och 600 m3/h enligt EN 308/EN 13141-7.
* 5     Effektupptag utan ev eftervärmare (tillbehör).
* 6     Elförbrukning vid konstant drift för system med SEL-värde på 1.000 J/m3 vid 500 m3/h.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren byggs in i aggregatet och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (optionsplint nödvändigt).

CO2-givare - CTS 700

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 700 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften.

CO2-nivån är programmerbar.

 

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar (optionsplint nödvändigt).

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Värmekabel

En 3 m lång självreglerande värmekabel kan beställas för att frostskydda kondensvattenavloppet.

 

Aggregatdata for ecodesign
 

Varemærke Nilan
Model Comfort 600
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Type drev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 79,6%
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,1594 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 0,1404 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 0,209 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 0,214 kW
SFPint 413 W/(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,022 m/s
Nominelt eksternt tryk 250 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 123 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 137 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 57,4 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 57,4 %
Maksimal ekstern lækage 1,5 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 3,6 % v/250 Pa
Energiklassificering for filtre M5 posefilter (fraluft) E
Energiklassificering for filtre F7 posefilter (udeluft) C
Visuel filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
Lydeffektniveauet (LWA) 56 dB(A)

 

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext. SFP-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med ISO Coarse >90% (G4) filter och utan eftervärmare.

SFP-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning inklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SFP-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för anläggning med motströmsvärmeväxlare i enligt EN 308 (torr).

Temperaturverkningsgrad EN 308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tfrånluft-tuteluft)

 

Ljuddata

Ljuddata är för qV = 600 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för ovansida och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA i ett givet avstånd beror på de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

 

 

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Styrningen av Comfort 600 sker via den tillhörande användarpanelen CTS 602 som innehåller en rad funktioner, bland annat menystyrning, veckoprogram, tryckstyrda filter larm, justering av fläkthastigheten, bypass under sommaren, styrning av eftervärmare, felmeddelanden osv.

CTS 602 levereras med en fabriksinställd grundinställning som går att anpassa till kundens önskemål för att ge optimal drift och maximalt utnyttjande av aggregatet.

Användarpanelen bör placeras torrt och frostfritt minst 1,5 m över golvnivå och minst 0,5 m från hörn. Placera inte aggregatet mot en yttervägg eller på platser med starkt solljus.

Instruktioner för användning av CTS 602 finns i en separat manual som medföljer aggregatet.

 

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostsäkring
T 3: Frånluftsgivare
T 4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T8: Uteluftsgivare
T 10: Rumsgivare

Funktionsöversikt CTS 602 styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är updelad i 3 nivåer: Brukare/Service/Fabrik med olika behörighet och möjligheter till ändring.  +
Veckoplan Det är möjlighet till att programmera sitt eget veckoprogram.  +
Brukarval 1 Ger möjlighet till att överstyra driften i huvudmenyn via extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor (närvarogivare).  +
Brukarval 2 Med installerat optionskort:
• Överstyr Brukarval 1 (t.ex. anslutning av EM-box)
• Upp till 500W direktstyring av draget relä
• Med utgångsrelä
• Start/Stopp av centralt värmesystem
-
Larmer Alarmlogggning med senaste 16 larm.  +
Dataloggning Möjlighet till dataloggning med kapacitet på 46.000 loggningar:
• Kan ställas in mellan 1 och 120 minuter
• Om “OFF” väljs loggas endast händelser och larm
+
Tryckstyrda filter larm Installerad med tryckstyrda filter larm.  +

Bypass     

Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte är behov för värmeåtervinning.  +
Luftkvalitet Ger möjlighet till att välja fuktgivare och/eller CO2-givare till och från.  +/-
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  +
CO2 styrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög CO2-nivå.  -
Sommar/vinter drift Möjlighet för inställning av sommar- och vinterdrift.  
Vinter låg Ger möjlighet att välja lågt ventilationssteg vid låga utetemperaturer.  +
Avisning Automatisk avisning av värmeväxlaren.  +
Påfrysningsskydd Om värmesystemet är ur funktion (vid vatten-eftervärmare) stoppas aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning med risk för sönderfrysning av värmebatteriet.  +
Temperaturstyrning Ger möjlighet att välja den styrande temperaturgivaren för aggregatet.
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Rum låg Stoppar aggregatet vid låg rumstemperatur. Härmed undgås nedkylning av bostaden om centralvärmesystemet är ur funktion. Är som standard satt till OFF. Inställbart mellan 1 - 20 °C och kan styras av:
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Luftmängd Steglös inställning av fyra fläktsteg. Tilluft och frånluft kan ställas in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Extern brandautomatik Möjlighet att ansluta extern brandautomatik.  
Integrerad brandautomatik Möjlighet till integrerad brandautomatik. Styrning av aggregat, brand- och rökspjäll samt brandtermostat.  +
Summalarm Utgång för summalarm.  -
Konstant tryckreglering Möjlig på både frånlufts- och tilluftssidan.  +
Kylning Via bypass (kan endast kyla med utetemperatur) eller kylåtervinning (kan endast kyla med innetemperatur)
Möjlighet till att välja om aggregatet skall köra ett högre fläkthastighet (högre fläktsteg) under kylning.
Via veckour möjlighet till inställning av nattkyla.
 +
Tilluftsstyrning Möjlighet att ställa in regulatorn för styrning av inblåsningstemperaturen/tilluft (endast tillgänglig om styrningen är försedd med eftervärmningsbatteri).  -
Extern varmeflade • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Integrerat påfrysningsskydd av vattenvärmebatteri
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
El-eftervärmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 +
Fördröjd uppstart Möjlighed till fördröjd start av fläktar när avstängningsspjäll är monterade.  +
Nollställning Återställer till fabriksinställning.  +
Manuell testfunktion Ger möjlighet till manuell test av aggregatets funktioner.  
Språk Inställning av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy