Compact P med CTS 700 styring

Compact P är en modulbaserad kompaktanläggning. Det betyder att vi kan erbjuda dig inte bara en utan flera lösningar, så att du kan välja den som passar bäst till ditt hus storlek och tillgodoser din familjs behov.

Grunden i Compact P-lösningen är alltid själva Compact P-enheten, det vill säga basenheten. Compact P är en supplerande ventilations- och värmelösning, vilken kombinerar ventilation, värmeåtervinning och produktion av varmt hushållsvatten. Därmed är du säkrad en konstant utskiftning av luften i ditt hus där damm, lukt och fukt ersätts med ett behagligt och sunt inneklimat. När det är varmare i huset än utanför under sommarmånaderna, leds dessutom kall luft direkt in i huset via en bypass-funktion.

Om du önskar en helhetslösning som också värmer upp huset genom centralvärmesystemet, bör du välja en Compact P-lösning med en uteluft- eller markvärmepump.

Compact P är dessutom, som en ut av bara tre kompaktanläggningar i världen, passivhus-certifierad tack vare dess höga effektivitet. Det innebär att Compact P kan installeras i passivhus utan ytterligare beräkningar eller inhämtning av dokumentation.

Compact P-serien, med GEO eller AIR-värmepumpar, har uppnått tysk Smart Grid-certifiering, vilket innebär att den kan anpassa driften till elnätets elnät.

Viktig information:
Vi vill framhålla att det på den norska marknaden finns en variant som är anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Kontakta Nilan för närmare information.
 

Compact P är en energieffektiv totallösning för inomhusklimat för alla slags lågenergihus, vanliga enfamiljshus, lägenheter och mindre kontorsområden i affärslokaler med ett ventilationsbehov på upp till 300 m3/h. Compact P har en Varmvattentank på 180 l med 2-lagers glasemalj säkerställer lång livstid.

Compact P återvinner energin i den utsugna luften med hjälp av en högeffektiv motströmsväxlare. Den restenergi som motströmsväxlaren inte utnyttjar, används i stället av värmepumpen för att producera hushållsvarmvatten och för ytterligare uppvärmning av tilluften.

Värmepumpen har en reversibel kylkrets, vilket betyder att aggregatet om sommaren kan kyla tilluften med upp till 10 °C. Kylningen fungerar inte som en luftkonditioneringsanläggning på grund av det låga luftbytet, men under nedkylningen avfuktas tilluften vilket ger ett mer behagligt inomhusklimat än vad du kan uppnå med ett vanligt ventilationsaggregat utan värmepump.

Compact P finns även i en Polar-version med integrerad förvärmare som frostskyddar motströmsväxlaren.

Dimensioner (B×D×H) 900 x 610 x 2.065 mm
Vikt 202 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, vit pulverlack RAL9016
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 1,4% (*3)
Internt läckage < 1,1% (*4)
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 2,2 kW/ 9,6 A (*1) // 3,4 kW/14,8 A (*2)
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3 W
Omgivningstemperatur 1,2 kW

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1 Compact P standard.
* 2 Compact P Polar med inbyggd förvärmare.
* 3 Vid ± 250 Pa och 265 m3/h enligt EN 13141-7.
* 4 Vid ± 100 Pa och 265 m3/h enligt EN 13141-7.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

CO2-givare - CTS 700

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 700 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften.

CO2-nivån är programmerbar.

 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

Vattenvärmarens förbrukningsprofil L (large)
Energieffektivitetsklass A
Energieffektivitet vid vattenuppvärmning genomsnittligt klimat 94 %
Årligt elförbrukning – genomsnittligt klimat 1081 kWh/annum
Temperaturinställningar på termostaten 10 - 65 °C
Ljudnivå LWA 46 dB(A)
Vattenvärmaren kan fås att arbeta utanför högbelastningsperioderna (Smart-grid) Nej
Försiktighetsåtgärder vid montering, installation och underhåll Se monteringsanvisningen
Energieffektivitet vid vattenvärmning kallt klimat 94 %
Energieffektivitet vid vattenvärmning varmt klimat 94 %
Årlig elförbrukning - kallt klimat 1081 kWh/annum
Årlig elförbrukning - varmt klimat 1081 kWh/annum

 

Kapacitet

Max tryck-kapacitet, Pt,ext , som funktion av qv.

SEL-värden enligt EN 13141-7 är för standardaggregat med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan för- eller eftervärmare.

SEL-värdena innehåller aggregatets totala elförbrukning till fläktar inkl. styrutrustning med 40% avdrag för kondensor/förångare enligt BE10.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 1/3.600 x Wh/m3 eller 1 W/m3/h =3600 J/m3.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad som funktion av luftflödet qv [m3/h] för aggregat med motströmsvärmeväxlare.

Temperaturverkningsgrad enligt EN13141-7 (2°C / 20°C).

Obs!  Temperaturverkningsgraden redovisad endast för motströmsväxlaren (utan värmepumpdrift).

Ljuddata

Ljuddata är för qv = 210 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA faller med fallande luftflöde och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA på ett givet avstånd är beroende av de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

COP luft-luft

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur t21 [°C] och luftflöde qv [m3/h] enligt EN14511 vid en rumstemperatur t11 = 21°C.

Värmeeffekt tilluft

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utelufttemperatur t21 [°C]. Enligt EN 14511, t11=21 °C (frånluft).

Värmeeffekt är det bidrag till rumsuppvärmningen som friskluften tillförs genom Compact P till tilluften. Ventilationsförlusten är den värmeeffekt som förloras utan värmeåtervinning vid det givna luftflödet.

Tappvarmvatten

Tappvolymen i liter Vmax [L] från Compact P behållare som funktion av tapptemperatur t [C°] och behållartemperatur vid 40, 50 och 60°C.

1. Avluft
2. Frånluft
3. Tilluft
4. Uteluft

Styrningen av Compact P sker via den tillhörande touch panelen CTS 700 som innehåller en rad funktioner, bland annat menystyrning, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastigheten, bypass under sommaren (fri kylning), styrning av eftervärmare, felmeddelanden osv.

CTS 700 levereras med en fabriksinställd grundinställning som går att anpassa till kundens önskemål för att ge optimal drift och maximalt utnyttjande av aggregatet.

Instruktioner för användning av CTS 700 finns i en separat manual som medföljer aggregatet.

Funktionsöversikt CTS 700 styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i 3 olika nivåer: Användare / Installatör/ Administratör, med olika åtkomst och möjligheter på respektive nivå.  +
Veckoplan Ett eget veckoprogram kan programmeras in, anpassat efter det egna användningsmönstret.  +
Användarval 1 Används för att styra driftläget i huvudmenyn via en extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Användarval 2 Används för att styra driftläget i huvudmenyn via en extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Användarval 2 har högre prioritet än Användarval 1. +
Användarval 2 utsignal När användarval 2 är aktiv, avges samtidigt en utsignal. +
Larm Larmlista med alla larm och deras loggposter. +
Datalogg Möjlighet till loggning av data.  
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Steglöst inställbar 30–360 dagar.  +
100% Bypass Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte finns något behov av värmeåtervinning. +
Luftkvalitet Ger möjlighet att välja fuktgivare och/eller CO2-givare till och från.  +/-
Fuktstyrning Ger möjlighet att välja högre eller lägre fläktsteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2 styrning Ger möjlighet att välja högre eller lägre fläktsteg vid hög/låg CO2-nivå. -
Lågt luftutbyte Ger möjlighet att välja lägre fläktsteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet. +
Nattsänkning Möjlighet att ställa in lägre ventilation, luft- och varmvattentemperatur på natten. +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av värmeväxlare. +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av vatten-luftvärmaren. +
Temperaturstyrning Används för att välja styrande temperaturgivare för aggregatet.
• T3 UDSUG (frånluft)
• TExt termostat

+
-
Luftmängd Möjlighet till steglös inställning av luftmängd, från 20 till 100 %. +
Sommar/vinterdrift Aggregatet ställer automatiskt in sommar- respektive vinterdrift. +
Legionellabekämpning Du kan välja en veckodag eller en fast dag i månaden då temperaturen på tappvarmvattnet, ex mellan kl. 01.00 och 06.00, höjs till 65°C. +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem. Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas. +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm. +
Kylning Det går att välja om aggregatet ska använda ett högre fläktsteg vid kylning. Möjlighet att ställa in nattkyla. +
Extern värmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Inbyggt frysskydd av vattenvärmarbatteri
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
-
Extern elvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
-
Externt nätverk Anläggningen kan anslutas till ett externt nätverk.  
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Språk Välj språk mellan danska, engelska eller tyska.  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy