Ventilation & hushållsvatten

Nilans VP 18-serie består av värmeåtervinningsanläggningar, vilka ventilerar hemmet och inte bara värmer upp den friska tilluften utan också ditt hushållsvatten. Du får med andra ord ett sunt inneklimat och en lägre värmeräkning i en lösning.

Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstuga. Därmed förs dammpartiklar, fukt och lukt bort från hemmet, medan anläggningen återvinner värmen från frånluften och använder den till att värma upp ditt hushållsvatten och föra ut frisk, förvärmd tilluft till sovrum och vardagsrum.

Med VP 18 EK-modellen kan du dessutom värma upp hemmet via anslutning till centralvärmesystemet. Det ger dig möjlighet till att ytterliggare minska utgifterna för värme.


Modeller
 

VP 18 Kyla Sol

Välj VP 18 Kyla Sol om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning, komfortvärme, komfortkyla och har en stor förbrukning av varmt hushållsvatten.

Anläggningen suger ut den varma, fuktiga luften ur bostaden och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt. Därutöver används energin från frånluften för uppvärmning av hushållsvatten samt tilluften i bostaden. Anläggningen har dessutom en inbyggd värmespiral, som kan kombineras med den primära uppvärmningsformen och därmed leverera extra varmt hushållsvatten till t ex ett spabad. Kylfunktionen i anläggningen kan göra en aktiv nedkylning av tilluften med cirka 8 grader i förhållande till utetemperaturen.

Med en VP 18 Kyla Sol anläggning uppnår du därmed ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar värmeräkningen.

VP 18 Kyla Sol är en kompakt anläggning, som inte tar mer plats än ett vanligt högskåp.

Viktig information:
Vi vill framhålla att det på den norska marknaden finns en variant som är anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Kontakta Nilan för närmare information.

VP 18 har beräknats för installation i tvättstugor eller teknikrum, och är lämpligt för bostäder med ett luftflödesbehov på upp till 300 m3/h.

Aggregatet kombinerar ventilation med aktiv värmeåtervinning, produktion av hushållsvarmvatten och komfortvärme i en kompakt och platsbesparande lösning.

VP 18 är ett givet val i bostäder där det är ont om plats, eftersom aggregatet inte tar mer plats än ett vanligt högskåp. Detta ska ses i förhållande till lösningar med separata installationer för ventilation, uppvärmning och hushållsvarmvatten, som kan fylla hela tvättstugan eller teknikrummet.

Välj VP 18 med kyl- och solfunktion om du vill kyla tilluften och har behov av extra mycket hushållsvarmvatten, till exempel för ett spabad.

Kylfunktion
Ett nytt hus är tätt och väl isolerat. Det är därför inte svårt att värma upp bostaden, men under varma perioder kan det vara svårt att bli av med värmen. VP 18 har en kylfunktion med reversibel kylkrets som kan kyla uteluften med upp till 10 °C. Det är inte samma sak som en luftkonditioneringsanläggning, men när uteluften kyls sjunker luftfuktigheten i bostaden så att värmen inte längre upplevs som lika obehaglig.

Solfunktion
Med hjälp av en extra värmespiral kan aggregatet anslutas till en solfångare, olja, gas eller någon annan typ av bränsle. Därmed kan produktionen av hushållsvarmvatten ökas.

Dimensioner (B×D×H) 600 x 600 x 2000 mm
Vikt 154 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, vit pulverlack RAL9016
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard SO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 1,4%
Internt läckage < 1,1 %
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 2200 W / 9,5 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3W
Kompressortyp Kolvkompressor
Kylmedium R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar (optionsplint nödvändigt).

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar (optionsplint nödvändigt)

Datablad
VP 18-serien

Brochure
VP 18-serien

Datablad tilbehør
Emhætteløsninger

DWG ritning
VP18 DWG ritning

Montagevejledning
VP 18 med CTS602 styring

CTS602 Modbusprotokol

Brugervejledning
VP 18 med CTS602 styring

 

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 57 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapacitet

Max tryck-kapacitet, Pt,ext , som funktion av qv.

SEL-värden enligt EN 13141-7 är för standardaggregat med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan för- eller eftervärmare.

SEL-värdena innehåller aggregatets totala elförbrukning till fläktar inkl. styrutrustning med 40% avdrag för kondensor/förångare enligt BE10.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 1/3.600 x Wh/m3 eller 1 W/m3/h =3600 J/m3.

Ljuddata

Ljuddata är för qv = 210 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA faller med fallande luftflöde och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA på ett givet avstånd är beroende av de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

COP luft-luft

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur t21 [°C] och luftflöde qv [m3/h] enligt EN14511 vid en rumstemperatur t11 = 21°C.

Tappvarmvatten

Tappvolymen i liter Vmax [L] från Compact P behållare som funktion av tapptemperatur t [C°] och behållartemperatur vid 40, 50 och 60°C.

Värmeeffekt tilluft

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utelufttemperatur t21 [°C]. Enligt EN 14511, t11=21 °C (frånluft).

Värmeeffekt är det bidrag till rumsuppvärmningen som friskluften tillförs genom VP 18 till tilluften. Ventilationsförlusten är den värmeeffekt som förloras utan värmeåtervinning vid det givna luftflödet.

1. Avluft
2. Frånluft
3. Tilluft
4. Uteluft

Styrningen av VP 18 Kyla Sol sker via den tillhörande användarpanelen CTS 602 som innehåller en rad funktioner, bland annat menystyrning, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastigheten, bypass under sommaren (fri kylning), styrning av eftervärmare, felmeddelanden osv.

CTS 602 levereras med en fabriksinställd grundinställning som går att anpassa till kundens önskemål för att ge optimal drift och maximalt utnyttjande av aggregatet.

Användarpanelen bör placeras torrt och frostfritt minst 1,5 m över golvnivå och minst 0,5 m från hörn. Placera inte aggregatet mot en yttervägg eller på platser med starkt solljus.

Instruktioner för användning av CTS 602 finns i en separat manual som medföljer aggregatet.

Funktionsöversikt CTS 602 styr

 Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Larm Larmlogg med de 16 senaste larmen.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2-styrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg CO2-nivå.  -
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Temperaturstyrning Används för att välja styrande temperaturgivare för aggregatet.
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras i lämplig utsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
• Steg 1 < 25%
• Steg 2 < 45%
• Steg 3 < 70%
• Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.

Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.

 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  +
Reglering av konstant tryck Möjligt på både tillufts- och frånluftssidan.  -
Kylning

Via bypass eller värmepump.

Värmepumpen har en reversibel krets, vilket betyder att kretsen kan vändas så att aggregatet kyler tilluften i stället för att värma den. Det går att välja om aggregatet ska köra ett högre ventilationssteg under kylning.

För veckoplaner är det möjligt att ställa in nattsänkning.

 

 

 +

Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Optionsplint Ger möjlighet att ansluta till exempel
• Användarval 2, åsidosätter användarval 1 (till exempel anslutning av EM-box)
• Upp till 500 W direkt, styrning av överspänningsrelä
• Kan ge signal till extern uppvärmning av avfrostningsfunktionen
• Starta/stänga centralvärmesystem
 -
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy