Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet. Frisk, förvärmd tilluft förs därefter via luftkanaler in till sovrum och vardagsrum.


Serier
 

Comfort 252 Top

Comfort 252 Top är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder och mindre kontorslokaler med ventilationsbehov upp till 253 m3/h.

Det är ett beprövat aggregat som producerats i mer än 40 år med kontinuerliga optimeringar. Stort fokus har lagts på låg energiförbrukning, enkel driftskontroll och underhåll.

Comfort 252 Top är ett aggregat med kompakta inbyggnadsmått. Det innebär att den kan byggas in i ett 60 cm brett skåp. 

Comfort 252 Top kan även beställas som Polarversion med integrerat förvärmningsbatteri.

Comfort 252 Top levereras testad och klar för användning. Installation och driftsättning skall utföras av en behörig installatör.

 

Dimensioner (B×D×H) 562 × 575 ×1120 mm
Vikt 41 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, pulverlackerad vit RAL9016
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 177 W /0,77 A / Polar 777 W / 2,95 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3,4 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Läckage klassificering A1 (*1)
Värmeförlust 0,84W/m2.K (*2)
Värmeförlust klassificering T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare skyddar mot överföring av buller från aggregatet till byggnaden.

 

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Vattenlås

Vattenlåset gör att kondensvattnet kan rinna ut obehindrat ur aggregatet.

 

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

SEC* gennemsnitligt klima - 42,3 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 81,4 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 17,2 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A+
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91 %
Maksimal volumenstrøm 253 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
77,6 W
Lydeffektniveau (LWA) 43 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,049 m3/s (177,1 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,17 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 0,53 %
Maksimal ekstern lækage 0,87 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 199 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4667 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 9110 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2106 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext.

SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan eftervärmare. 

SEL-värden innehåller aggregatets elförbrukning exkl. styrning. 

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för aggregat med motströmvärmeväxlare enligt EN 13141-7 (torr).

Ljuddata

Ljuddata är för qV = 126 m3/h och Pt, ext = 100 Pa i enlighet med EN 3744 för höljet och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudeffektnivån LpA 1 m från aggregatet.

 

Alla mått är i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
 

CTS150 styrning

CTS150 är en enkel styrning till Comfort CT150 aggregatet, där användaren har begränsad tillgång till inställningarna.

Det är möjligt för användaren att höja och sänka fläkthastigheten och ställa gränsläget för låg luftfuktighet i bostaden.

Dessutom finns indikering som visar om aggregatet är i drift och en larmindikering.

Inställning och injustering av aggregatet sker genom att ansluta en dator via en USB-kontakt. Det skall installeras ett program på datorn som kan laddas ner på NilanNet. Förutom att man med programmet kan injustera aggregatet finns även aktuell driftinformation att avläsa.
 

CTS602 styrning

Driften av Comfort 252 Top styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Automatik
T2/T7: Tilluftsgivare
T9: Eftervärmebatteri (påfrysn.skydd)
T3: Frånluftsgivare
T4: Avlufts- och avisningsgivare
T8: Uteluftsgivare
 

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: El-anslutning

Funktionsöversikt CTS 150 styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

Filtervakt Tidsstyrt filterlarm (fabriksinställt till 90 dagar). Inställbart mellan 1 - 360 dage.  +
Bypass Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte är behov för värmeåtervinning.  +
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  +
Sommar/vinter drift Möjlighet att ställa in sommar- och vinterdrift. +
Vinter låg Ger möjlighet till minskad ventilation (lägre fläktsteg) vid låg utetemperatur.  +
Avisning Temperaturbaserad automatisk funktion för avisning av växlaren.  
Temperaturstyrning Styrande temperaturgivare för aggregatet är T3 frånluft.  +
Luftmängd Möjlighet till inställning av fyra stegsteg. Tilluft och frånluft ställs in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Brukarval Möjligt att aktivera brukarval (Steg 4) via en potentialfri kontakt.  -

 

Funktionsöversikt CTS 602 styr

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 & 2 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
Steg 1 < 25%  -  Steg 2 < 45%  -  Steg 3 < 70%  -  Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.
Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.
 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  -
Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Extern vattenvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Inbyggt frostskydd av extern vattenvärmare
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
Extern elvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska/polska).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy