VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2 är en optimerad version av VPL 15 Top. Med en bättre värmepump och högre kapacitét klarar VPL 15 Top M2 ett luftflöde på 400 m3/h. VPL 15 Top M2 har inbyggda filter.

VPL 15 Top M2 är för dig som vill ha ventilation med högeffektiv värmeåtervinning och komfortvärme och komfortkyla.

Anläggningen borttransporterar varm, fuktig luft från exempelvis kök, badrum och tvättstuga, vilket eliminerar damm, fukt och lukt från bostaden. Därutöver används energin i frånluften att värma eller kyla tilluften. Aggregatet kan monteras med eftervärmebatteri för antingen el- eller vattenvärme. Det ger dig en bekväm tilluftstemperatur även under de kallaste vintermånaderna.

En VPL 15 Top M2-anläggning ger alltså en frisk och behaglig inomhusmiljö som samtidigt sparar på dina uppvärmningskostnader.

Anläggningen är en toppansluten modell för installation på vägg i till exempel en tvättstuga.

VPL 15 Top M2 är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning och kyla för bostäder och små kommersiella byggnader med ventilationsbehov upp till 400 m3/h.

Värmeåtervinningen sker via en värmepump som kan utnyttja den utvunna energin bättre än vad som är möjligt med en motströmsvärmeväxlare.

Värmepumpen har en reversibel kylkrets, vilket innebär att kylkretsen kan vändas vid behov, så att det är möjligt att kyla tilluften i stället för att värma den.

VPL 15 Top M2 är en enhet med kompakta inbyggnadsmått, vilket innebär att den kan byggas in i ett 60 cm brett skåp.

VPL15 Top M2 levereras testad och klar för drift. Installation och driftsättning måste utföras av en behörig elektriker eller VVS-installatör.

.

Dimensioner (B×D×H) 600 x 600 x 710 mm
Vikt 64 kg
Material hölje Aluzink stålplåt vit pulverlack, RAL 9016
Värmeförlust hölje 32 W /-32 W (*1)
Fläkttyp EC, volymkonstanta
Filterklass ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 720W / 4,3A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3W
Omgivningstemperatur -20 / +40 °C
Kompressortyp Stämpelkompresser
Kylmedium R134a
* 1  32 W:  Utetemperatur -12 °C. Montageutrymme -12 °C.
                 Frånluftstemperatur 20 °C (rum).
     -32 W: Utetemperatur -12 °C. Montageutrymme 20 °C.
                 Frånluftstemperatur 20 °C (rum).

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Kapacitet

Max kapacitet på standardaggregat, Pt , ext som funktion av qv, inkl. redovisning av SEL-värden.

SEL-värden enl. EN 13141-7 är för standardaggregat med ISO Coarse >90% (G4) filter och utan värmebatteri.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Ljuddata

Ljuddata är för luftflöde [qv] = 210 m3/h och externt tryckfall [Pt, ext] = 100 Pa enligt EN 9614-2 mot omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA sjunker med minskande luftflöde och mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA vid ett givet avstånd är avhängt av de akustiska förhållandena i installationsutrymmet.

COP (luft/luft)

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur [°C] och qv [m3/h]

I enlighet till EN14511, frånluft = 21°C

Värmeeffekt (tilluft)

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och uteluftstemperatur [°C].

I enlighet till EN 14511, frånluft = 21 °C

Tilluftstemperatur (värme)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion av uteluftstemperatur [°C] och qv [m3/h] vid balanserat flöde.

Frånluftstemperatur = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (kyla)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion af uteluftstemperatur [°C] och qv [m3/h] vid balanserat flöde.

Frånluftstemperatur = 24°C

Samtliga måttuppgifter i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft

Driften av VPL 15 Top M2 styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: El- och vatten-eftervärrmningsbatteri

Automatik
T1: Uteluftsgivare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9: Eftervärmningsbatteri, påfrysningsskydd
T5: Kondensorgivare
T6: Förångargivare
T10: Rumsgivare

Funktionsöversikt CTS 602 styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är indelad i tre nivåer : Brukare/Service/Fabrik med olika behörighet på varje nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är utrustat med tre veckoprogram (från fabrik i läge off).
• Program 1: för den ute-arbetande familjen
• Program 2: för hemmavarande familjen
• Program 3: kommersiellt program (kontor, butiker, etc.)
Det finns dessutom möjligt att programmera sitt eget veckoprogram.
 +
Brukarval 1 Ger möjlighet att överstyra driften i huvudmenyn via extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor (närvarogivare).  +
Brukarval 2 Med installerat options-kretskort:
• Överstyr Brukarval 1 (t.ex. vid ansluten EM-box).
• Upp till 500 W direkt styrning av draget relä
• Utgångsrelä
• Slå på/Stänga av Central-värmesystemet
 
Larmer Larmlog med senaste 16 larm.  +
Datalog Möjlighet till dataloggning med en kapacitet på 46.000 loggningar:
• Kan ställas in mellan 1 och 120 minuter.
• Om "OFF" har valts loggas endast händelser och larm
 
Filtervakt Tidsstyrt filterlarm (fabriksinställt till 90 dagar). Inställbart för 30/90/180/360 dagar.  +
Luftkvalitet Möjlighet att välja fuktsensorn, På/Av (även CO2-sensor).  +/-
Fuktstyrning Möjlighet att tillåta högre/lägre fläktsteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2 styrning Möjlighet att tillåta högre fläkthastighet vid hög CO2-nivå.  -
Sommar/vinter drift Möjlighet till inställning av sommar- och vinterdrift.  
Vinter låg Möjlighet att välja lägre ventilationssteg vid låga utetemperaturer.  +
Avisning Temperaturbaserad automatisk funktion för avisning av växlare.  +
Påfrysningsskydd Vid begränsad värmetillförsel stängs aggregatet av för att undvika ytterligare nedkylning med risk för påfrysning av värmebatteriet.  +
Temperaturstyrning Här kan du välja den styrande temperatursensorn på aggregatet.
• T15 ROOM (panel sensor)
• T10 EXT (monteras i representativt frånluftsdon)
• T3 EXTRACT (frånluft)
 +
Luftmängd Möjlighet för inställning av fyra ventilationssteg. Tilluft och frånluft ställs in individuellt i varje steg.
• Steg 1 < 25%
• Steg 2 < 45%
• Steg 3 < 70%
• Steg 4 < 100%
 +
Eksternt brandlarm Möjlighet för anslutning av extern brandautomatik.  +
Summalarm Utgång för summalarm.  +
Konstanttryckreglering Möjlighet både på frånluft- och tilluftssidan.  -
Kylning Värmepumpen har en reversibel krets. Det innebär möjligt att vända kretsen så att aggregatet, vid behov sommartid, istället kyler.  +
Tilluftsstyrning Möjlighet att ställa in regulatorn för styrning av inblåsningstemperaturen/tilluft (endast tillgängligt om styrningen är inkopplad med ett eftervärmningsbatteri).  +
Vatten-värmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare.
• Integrerat påfrysningsskydd av vatten-värmebatteri.
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
El-värmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare.
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd start Möjlighet till fördröjd start av fläktar när avstängningsspjäll är monterade.  +
Nollställning Möjlighet att återställa till fabriksinställningarna.  +
Manuel testfunktion Manuell test af aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy